Aktualności archiwum

Poniżej przedstawiamy ważniejsze lub ciekawsze orzeczenia i wydarzenia związane z tworzeniem i stosowaniem prawa:


Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3.12.2013 r., sygn. akt V KK 298/13

Straż miejska może używać fotoradarów stacjonarnych


Orzeczenie Sądu Najwyższego, 29 listopada 2013 r., I CSK 87/2013

Bank nie odpowiada za lokaty przyjmowane przez swojego pracownika, jeśli ten - za wiedzą klienta - posługiwał się przerobionymi dokumentami bankowymi, a wpłacone pieniądze przekazywał nie na konto banku, lecz innej firmy.


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r., III CZP 77/13

1. Do zatwierdzenia uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia pod wpływem błędu oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku niezbędne jest złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku w formie wymaganej przez art. 1018 § 3 k.c.


2. Oświadczenie w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku może być złożone w toku postępowania o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku, a jego skuteczność zależy od zachowania terminu określonego w art. 1019 § 1 w związku z art. 88 § 2 k.c.


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r., III CZP 76/13

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r., III CZP 72/13

Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.) rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem (art. 120 § 1 k.c.).


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2013 r., sygn. akt III CZP 65/13

Wspólnota mieszkaniowa może żądać od najemcy niewydzielonego lokalu mieszkalnego przywrócenia do stanu poprzedniego kształtu i rozmiaru otworów okiennych w budynku położonym na nieruchomości wspólnej.


Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2013 r., III CZP 2/13 Przepis art. 5 k.c. nie ma zastosowania do upływu terminu przewidzianego w art. 568 § 1 k.c.

Zgodnie z art. 568 § 1 kc, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r., III CZP 30/12

Obowiązek zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej pierwotnemu nabywcy lokalu mieszkalnego, po jej waloryzacji, obciąża - na podstawie art. 68 ust. 2b w zw. z ust. 2 i 2a pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218) - osobę bliską, która nabyła i zbyła lokal po dniu 21 października 2007 r.


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt V CSK 389/12

W wyroku tym, Sąd Najwyższy rozpatrywał, czy zadatek dany przy umowie przedwstępnej podlega zwrotowi w przypadku zawarcia, ale niewykonania umowy przyrzeczonej.


Wyrok SN z dnia 7 lutego 2013 r., II CSK 248/12

Strona, która skorzystała z efektów prac wykonanych na podstawie nieważnej umowy, jest bezpodstawnie wzbogacona, a Podstawę stanowi tutaj art. 410 § 1 K.c. w zw. z art. 405 K.c., albowiem świadczenie zrealizowane w wykonaniu nieważnej umowy należy kwalifikować jako świadczenie nienależne.


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2013 r., III CZP 1/13

1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela powoduje uchylenie wydanego w jego toku postanowienia o przyznaniu wierzycielowi od dłużnika kosztów zastępstwa prawnego (art. 826 k.p.c.).

2. Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności złożonego przez wierzyciela tytułu, o którym mowa w art. 770[1] k.p.c.


Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2013 r., III CZP 88/12

Współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 § 2 lub art. 225 k.c.


Niezgodność towaru z umową

Określenie "niezgodność towaru z umową" występuje w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).


Postanowienie SN z 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt II CSK 471/12

Jeżeli właściciel działki skupił wszystkie udziały w niej, to stają się one całością, a właściciel nie obciąży połowy swojej nieruchomości.


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt III CZP 11/13

W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu socjalnego sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy.


Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2013 r. (sygn. akt: IX Ga 179/13) uznał, że przesłanki odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą należy interpretować ściśle.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r., II PZP 4/12

Odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art. 55 § 1 Kodeksu pracy nie podlega ochronie przewidzianej w art. 87 § 1 K. p.


Wykluczenie z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) może nastąpić tylko w przypadku, gdy podanie nieprawdziwych informacji wynika z winy umyślnej wykonawcy.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2013 r., III CZP 101/12

Ustanowienie służebności przesyłu nie ulega przedawnieniu.


Wyrok Sądy Okręgowego w Warszawie z 22 lutego 2013 r., sygn. akt X Kz 124/13

Nie można sporządzić wniosku o ukaranie właściciela samochodu sfotografowanego przez fotoradar, jeśli nie wskazał prowadzącego.


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2013 r., III CZP 108/12

Wspólnik spółki jawnej, który spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela tej spółki, może żądać od innego jej wspólnika zwrotu odpowiedniej części tego świadczenia wraz z kosztami procesu wytoczonego przeciwko niemu, chyba że pozwany wspólnik skutecznie podniesie zarzut wadliwego prowadzenia procesu przez wspólnika pozwanego przez wierzyciela.


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2013 r., III CZP 107/12

1. W sytuacji gdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poweźmie wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania przed dniem przesłania mu przez zamawiającego informacji o kwestionowanej czynności, bieg terminu do wniesienia odwołania liczy się według zasad określonych w art. 182 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

2. Sąd okręgowy rozstrzyga wyrokiem o oddaleniu skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie odrzucenia odwołania.


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013 r. (sygn. III CZP 63/12)

W dniu 19 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych uchwałę o treści: "Przepis art. 433 K.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji" (sygn. III CZP 63/12)


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r. III CZP 100/12

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r. III CZP 57/12

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. III CZP 93/12

Wyrok TK z 8 stycznia 2013 r. (K 38/12)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2012 r. (K 28/2011)

Uchwała SN z dnia 28 listopada 2012 r. (III CZP 77/12)

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. akt KIO 2604/12

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2012 r., III CZP 72/12 dotycząca odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2012 r., III CZP 82/12 dotyczącą głosowania przez współwłaścicieli lokalu

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 14 czerwca 2012 r. I PK 222/2011 dotyczący wieloletniej umowy na czas określony oraz stosowania umowy zlecenia

Uchwała Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2012 r., sygn. akt III CZP 81/12 dotycząca opłaty od wniosku o wpis

Wykluczenie Wykonawcy z powodu niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych

Wykluczenie Wykonawcy z powodu złożenia nieprawdziwych informacji

Wyrok Sądu Najwyższego z 13 lipca 2011 r. (sygn. akt I UK 46/11)
O tym, czy stan nietrzeźwości pracownika w czasie i miejscu świadczenia pracy prowadzi do zerwania normatywnego związku z pracą, decydują okoliczności konkretnej sprawy.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 listopada 2012 r.
Zerwanie umowy zawartej nie na podstawie przepisów o przetargach także dyskwalifikuje z nowych przetargów.

Uchwała Sądu Najwyższego z 28 listopada 2012 r.
Osoba żyjąca w związku z partnerem tej samej płci może pozostać w mieszkaniu komunalnym po śmierci partnera na dotychczasowych warunkach.

Zakres tajemnicy lekarskiej

Obowiązek meldunkowy jeszcze do końca 2015 r.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2012 r.
Zakład ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę wyrządzoną przez kierującego pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, nie może

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2012 r.
Nieudzielenie przez zakładową organizację związkową informacji o wszystkich pracownikach korzystających z jej obrony, żądanej przez pracodawcę bez rzeczowej potrzeby, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją...

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Umowa o pracę na czas określony zawarta przed dniem 22 sierpnia 2009 r., rozwiązuje się w przewidzianym w niej terminie, choćby trwała ponad 24 miesiące po dniu 21 sierpnia 2009 r.

Hałas może być większy. Przy drogach będzie mniej ekranów.

TK: alimenty na małżonka są konstytucyjne.