Aktualności

Nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 1 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2013.1203, dalej: ustawa o KRS), która wprowadziła doniosłe zmiany, w tym dotyczące podawania w KRS informacji o przedmiocie działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (tzw. PKD).


Zgodnie z nowym brzmieniem art. 40 pkt 1 ustawy o KRS w dziale 3 rejestru zamieszczać się będzie dane określające przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.


Do dnia 1 grudnia nie było ani ograniczenia w liczbie podawanych pozycji przedmiotu działalności, ani nie było obowiązku podawania informacji dotycząccej przeważającego rodzaju prowadzonej przez podmiot działalności.


W związku z nowymi regulacjami konieczne będzie zatem dokonanie zmian w KRS.


Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1161, dalej: ustawa zmieniająca) nakłada na podmioty wpisane do KRS obowiązek zgłoszenia zmiany w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt 1 ustawy o KRS, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. najpóźniej w dniu 1 grudnia 2019 r.).


W świetle tej regulacji przy składaniu do KRS jakiegokolwiek wniosku o zmianę wpisu, przedsiębiorca powinien równocześnie wnioskować o zmianę wpisu w części dotyczącej przedmiotu działalności. W związku z powyższym, zmianę w zakresie działalności gospodarczej można będzie złożyć wraz z wnioskiem o dokonanie innych zmian, np. zmiany wspólnika, zmiany wysokości kapitału zakładowego czy też przedłożenia sprawozdania finansowego, które spółka ma obowiązek złożyć w KRS po zakończeniu każdego roku obrotowego.


Można zatem wniosek o zmianę danych podmiotu w zakresie modyfikacji przedmiotu działalności spółki połączyć ze złożeniem w roku 2015 rocznego sprawozdania finansowego. W takim przypadku podstawą wniosku jest KRS-Z1 (dla spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej), KRS-Z2 (dla spółki komandytowo-akcyjnej) albo KRS-Z3 (dla spółki z o.o. i akcyjnej). Załącznikami do nich są KRS-ZN (odnoszący się do sprawozdania finansowego) i KRS-ZM (Zmiana – przedmiot działalności). Koszt złożenia takiego wniosku to 250 zł tytułem opłaty sądowej oraz 250 zł za ogłoszenie w MSiG.


Jeżeli wniosek do KRS składany jest teraz, po 1 grudnia ubiegłego roku, to wraz z tym wnioskiem należy złożyć wniosek KRS-ZM. Obowiązek taki wynika właśnie z przepisów przejściowych.


Co ważne, uaktualnienie wpisu w części dotyczącej przedmiotu działalności nie wymaga uprzedniej zmiany umowy spółki lub statutu. Wynika to wprost z art. 9 ust. 2 ustawy zmieniającej. Przewiduje on, że jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany.


Nowy stan prawny może zatem powodować, że niektóre spośród rodzajów działalności ujętych w umowie (statucie) nie będą ujawnione w KRS. Przedsiębiorca zgłaszając zmianę zachowa przy tym swobodę w wyborze wymienionych w umowie (statucie) pozycji określających przedmiot działalności, które zostaną wpisane do KRS. Przedsiębiorca przy tym nie jest pozbawiony możliwości prowadzenia działalności w zakresie wynikającym z umowy (statutu) choć nieujawnionym w KRS.